Java多维数组

 
除了一维数组和二维数组外,Java 中还支持更多维的数组,如三维数组、四维数组和五维数组等,它们都属于多维数组。经过前面一维,二维的练习后不难发现,想要提高数组的维数,只要在声明数组时将索引与中括号再加一组即可,所以三维数组的声明为 int score[][][],而四维数组为 int score[][][][],以此类推。

通常也将二维数组看作是多维数组。本文以三维数组为例来介绍多维数组。

三维数组有三个层次,可以将三维数组理解为一个一维数组,其内容的每个元素都是二维数组。依此类推,可以获取任意维数的数组。

多维数组的声明、初始化和使用都与二维数组相似,因此这里不再进行具体说明。

例 1

假设程序中有一个名为 namelist 的 String 类型三维数组,下面编写代码对它进行遍历,输出每个元素的值。代码如下:
public static void main(String[] args) {
  String[][][] namelist = { { { "张阳", "李风", "陈飞" }, { "乐乐", "飞飞", "小曼" } },
      { { "Jack", "Kimi" }, { "Lucy", "Lily", "Rose" } }, { { "徐璐璐", "陈海" }, { "李丽丽", "陈海清" } } };
  for (int i = 0; i < namelist.length; i++) {
    for (int j = 0; j < namelist[i].length; j++) {
      for (int k = 0; k < namelist[i][j].length; k++) {
        System.out.println("namelist[" + i + "][" + j + "][" + k + "]=" + namelist[i][j][k]);
      }
    }
  }
}
执行上述代码,输出结果如下所示。
namelist[0][0][0]=张阳
namelist[0][0][1]=李风
namelist[0][0][2]=陈飞
namelist[0][1][0]=乐乐
namelist[0][1][1]=飞飞
namelist[0][1][2]=小曼
namelist[1][0][0]=Jack
namelist[1][0][1]=Kimi
namelist[1][1][0]=Lucy
namelist[1][1][1]=Lily
namelist[1][1][2]=Rose
namelist[2][0][0]=徐璐璐
namelist[2][0][1]=陈海
namelist[2][1][0]=李丽丽
namelist[2][1][1]=陈海清
 

副业交流群 关注微信公众号,加入副业交流群,学习变现经验,交流各种打法。